title menu 1

26 8 65 4

      วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในต้นแบบ IQA AWARD ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอัยยิการาม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการคัดเลือกโรงเรียน เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา