title menu 1

26 8 65 2

     วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำวิจัยการบริหารจัดการของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขียนเขต ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการสร้างเครื่องมือทดลองใช้นวัตกรรมและการสร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้