title menu 1

10 8 65 2

      วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเกียรติยศ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับการติดตามนโยบาย จุดเน้นสพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 จากสพฐ. จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโรงเรียนคุณภาพ