title menu 1

9 8 65 1

     วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดปทุมธานี กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน