title menu 1

6 8 65 1

     วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง นักการภารโรงในสังกัด ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง นักการภารโรง ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนและในสำนักงานเขตพื้นที่ รวม 42 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายลำพอง เชียงสิน ข้าราชการบำนาญ นายกิติภัฎ กุลจรัสอนันต์ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม นายสมัย บัวคำภู ผอ.โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ นายธนบดี ณรงค์ฤทธิไกร ผอ.โรงเรียนสหราษฎร์บำรุงและคณะครูโรงเรียนสหราษฎร์บำรุง เป็นวิทยากร