title menu 1

3 8 65 4

     วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่ ทั้งรายบุคคลและภาพรวม ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผอ.โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ และดร.ขจร ธนะแพสย์ ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ และผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี ผู้แทนธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย ร่วมให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2