title menu 1

1 8 65 2

     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิจัยแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีพัฒนาคุณภาพการศึกษาณ ห้องประชุมจำรูญสพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดขึ้นเพื่อวิจัยแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคณะทำงานประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจาก 8กลุ่มเครือข่าย