title menu 1

25 7 65

     วันที่ 25 กรกฎาคม2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 4/2565 สัญจร ณ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม อ.ธัญบุรี ในโอกาสนี้ ได้มีการนำเสนอ Best Practice ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 16 โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบริหารงานโรงเรียน