title menu 1

25 7 65 1

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ “วิถีไทย ใจสะอาด” โดยใช้แหล่งเรียนรู้อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นฐานการเรียนรู้ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก เอกศักดิ์ อ่อนชื่น รองผอ.กปพ.บก.สปท. พันโทสมชาย สงเคราะห์ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ กปพ.บก.สปท. และพันโทหญิงอันธิกา บุญบัวทอง หัวหน้าประชาสัมพันธ์ กปพ.บก.สปท. เป็นวิทยากร จากนั้น ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอนหน่วยการเรียนรู้ “วิถีไทย ใจสะอาด”