title menu 1

22 7 65 1

     ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้รับทราบนโยบายและความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565