title menu 1

20 7 65 2

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรภาคีเครือข่ายสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษาเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก “โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี” ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ทั้งนี้ นางกัตติกา สกุลสวน ศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับเกียรติบัตรในฐานะคณะกรรมการดำเนินโครงการด้วย