title menu 1

14 1 65 2

     วันที่ 14 มกราคม 2565 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางกานต์รวี เกิดสมศรีและนางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายให้ ร่วมกับคณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอหนองเสือและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ดำเนินการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขอเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) ในอำเภอหนองเสือ ได้แก่ โรงเรียนคลองสิบสามโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล และโรงเรียนนิกรราษฏร์บูรณะ