title menu 1

12 1 65 2

      วันที่ 12 มกราคม 2565 น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสายชล จั่นทองคำ   ศึกษานิเทศก์ นางจิตสุภา อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประเมินความพร้อมโรงเรียนวัดคลองชัน และโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส อ.ลำลูกกา ที่ขอรับการพิจารณาเพื่อขอใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ภายใต้มาตรการควบคุมโรคของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในภาคเรียนที่ 2/2564