title menu 1

12 1 65 1

     วันที่ 12 มกราคม 2565 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวดอกลักษ์ วรยศและนางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายให้ ร่วมกับคณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอหนองเสือและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ดำเนินการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขอเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) ในอำเภอหนองเสือ ได้แก่ โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการามและโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์