title menu 1

10 1 65 3

     วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางกานต์รวี เกิดสมศรี และนางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายให้ ร่วมกับคณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอหนองเสือและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองสามวัง ดำเนินการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขอเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) ในอำเภอหนองเสือ ได้แก่ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดเจริญบุญ และโรงเรียนวัดราษฎรบำรุง