title menu 1

10 1 65 1

     วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันครู ประจำปี 2565 ด้วยโปรแกรม Google Meet โดยมีประธานเครือข่ายสถานศึกษายั่งยืน และนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันสรุปแนวทางการดำเนินงานวันครู ประจำปี 2565