title menu 1

5 1 65 1

     วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโรงเรียนที่เสนอของบประมาณ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2565 ผ่านระบบทางไกล Google Meet เพื่อร่วมกันกลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญโรงเรียนที่เสนอของบประมาณ โครงการอาหารกลางวัน ปี 2565 ใน 3 กิจกรรม