title menu 1

23 12 64 2

     วันที่ 23 ธันวาคม 2564เวลา 13.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ของสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารในการขอเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดลานนา ทั้งนี้ ได้เยี่ยมให้กำลังใจครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดลานนา