title menu 1

23 12 64 1

     วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลาดสนุ่น โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดธัญญะผล ที่เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา