title menu 1

22 12 64 4

     วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการ “สพป.ปทุมธานี เขต 2: องค์กรคุณธรรมต้นแบบในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อให้บุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สู่ความยั่งยืน