title menu 1

22 12 64 1

     วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 น.ส.ปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 47/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบ นโยบายสำคัญจากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. นำสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง