title menu 1

21 12 64 2

     วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2   ซึ่งเป็นการพัฒนาในระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Leaning) ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2564 โดยจะมีการศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนทองพูนอุทิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น และโรงเรียนร่วมจิตประสาท