title menu 1

20 12 64 2

      วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 0 – 20 คน โดยการสนับสนุนค่าพาหนะให้กับโรงเรียนขยายโอกาสที่เตรียมพร้อมจะเรียนรวมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบาย