title menu 1

18 12 64 1

     วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยโปรแกรมline meetingโดยมีนายวีรวัฒน์ การุณวงษ์ ครู รร. ธัญญสิทธิศิลป์และนายภาษิต แฉ่งคร้าม ครู รร. วัดแสงสรรค์ เป็นวิทยากร ให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและสามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียนทุนที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคลได้