title menu 1

3 12 64 3

     วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนวัดศรีสโมสร  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม  และโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ อ.หนองเสือ