title menu 1

3 12 64 2

     วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกลโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดปทุมธานี โดยโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ โดยมีผอ.โรงเรียน/ผู้แทนผอ.โรงเรียน และครูแนะแนว/ครูที่เกี่ยวข้อง รวมโรงเรียนละ 3 คน เข้าร่วมประชุม