title menu 1

3 12 64 1

     วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลคณะทำงานโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2  เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการติดตามของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และรายงานผลการดำเนินงานให้สพฐ.ทราบต่อไป