title menu 1

1 12 64 4

     วันที่ 1 ธันวาคม  2564 ครู และบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ ในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 1,415 คน จาก 67 โรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ Bangkok Glass Hallอ.ธัญบุรี