title menu 1

1 12 64 2

     วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครโรงเรียน และการจัดทำเอกสารการดำเนินงานยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ