title menu 1

 30 11 64 1

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.ปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนายกฤษฎา  เชื่อมชิต นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม