title menu 1

27 10 64 2

      วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 และพิจารณาการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสพป.ปทุมธานี เขต 2