ประกาศโรงเรียนวัดสระบัว

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.ปทุมธานี

.........................................................................................

                   ด้วยโรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.ปทุมธานี ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/60 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.ปทุมธานี ดังนี้

 1. 1.ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
  งบ อบจ.ปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

สาขาวิชาเอกภาษาไทย

     อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท

     และเงินสมทบค่าประกันสังคมร้อยละ 5

 1. 2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
  1. 1เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. 2เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
  3. 3เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสูงกว่า
  4. 4ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ประกาศรับสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 1. 4.เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
  1. 1สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
  2. 2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
  3. 3สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
  4. 4ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  5. 5หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. 6รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  7. 7ใบรับรองแพทย์ (ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ซึ่งได้รับการตรวจไม่เกิน 1 เดือน
  8. 8อื่นๆ
 2. 5.การยื่นใบสมัคร6.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
  1. 1ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
  2. 2ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
  3. 3ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

 1. 7.หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.ปทุมธานี โดยการประเมินสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การปฏิบัติการสอนและการสัมภาษณ์)

 1. 8.วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การปฏิบัติการสอนและการสัมภาษณ์) ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถานที่คัดเลือก ณ โรงเรียน
วัดสระบัว อำเภอธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตามกำหนดการคัดเลือกในตาราง ดังต่อไปนี้

วัน   เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม หมายเหตุ

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่า
จะเสร็จสิ้น
- ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การปฏิบัติการสอนและการสัมภาษณ์)

100 คะแนน

 1. 9.เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก

ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การปฏิบัติการสอนและการสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดลำดับเรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

โรงเรียนวัดสระบัว อำเภอธัญบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายใน
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.
ณ โรงเรียนวัดสระบัว

 1. 10.การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว11.การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
  1. 1การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัว ณ โรงเรียนวัดสระบัว ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
  2. 2การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีตำแหน่งว่าง โรงเรียนวัดสระบัว จะเรียกตัว
   เรียงตามลำดับที่ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 วัน

ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนวัดสระบัว ภายในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สุเทพ รุจิวิทยากุล

(นายสุเทพ รุจิวิทยากุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระบัว

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน งบ อบจ.ปทุมธานี

โรงเรียนวัดสระบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ
1 ประกาศรับสมัคร 20–29 สิงหาคม 2562
2 รับสมัคร 20–29 สิงหาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 30 สิงหาคม 2562
4 การประเมินสมรรถนะ ความเหมาะสมกับ 31 สิงหาคม 2562
ตำแหน่ง (การปฏิบัติการสอนและการ
สัมภาษณ์)
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 1 กันยายน 2562
6 รายงานตัว 2 กันยายน 2562
7 จัดทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนวัดสระบัว 2 กันยายน 2562

 

 

 

 

ใบสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.ปทุมธานี

โรงเรียนวัดสระบัว

------------------------------------

1. ชื่อ...................................................................นามสกุล.....................................................................

   สัญชาติ................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา................................................

2. เกิดวันที่.............เดือน...............................พ.ศ...........................อายุถึงวันรับสมัคร........................ปี

3. เกิดที่ตำบล....................................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................................

4. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.............................................................................................................

   ออก ณ สำนักงาน.............................................เมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ...................

5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่...........................ถนน......................................ตำบล.............................................

   อำเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................เบอร์โทร.........................................

6. สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากสถาบัน.............................................................ปี พ.ศ...........................

   ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา.................................................วิชาเอก.........................................

   มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ....................................................................................................................

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร

                   สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์

                   สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว

                   ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

                   สำเนาทะเบียนบ้าน                     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                   ใบรับรองแพทย์

                   อื่นๆ.............................................................................................................................

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

                                                          ลงชื่อผู้สมัคร........................................................

                                                                   (.............................................................)

                                                                   วันที่.......................................................

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ

ได้ตรวจเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง

                   ...........................................

               (.....................................................)

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า

     ขาดคุณสมบัติ เพราะ……………………………………

     คุณสมบัติถูกต้อง

                 ................................................

                 (.....................................................)