เอกสารเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกซ้อม  
​ทุกกลุ่มสาระ จะต้องมีเอกสารเปลี่ยนตัวที่ลงลายมือชื่อผู้บริหาร พร้อมประทับตราโรงเรียน

บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

กรณีที่บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันไม่มีรูปถ่ายในบัตรประจำตัว  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนด้วย

​ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

           > สรุปประเด็นสำคัญ

​ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ (โรงเรียนวัดทศทิศ)

           > สรุปประเด็นสำคัญในการแข่งขัน  

​ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม)

           > สรุปประเด็นสำคัญในการแข่งขัน  

​ ศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (โรงเรียนวัดอั
ยยิการาม)
 > สรุปประเด็นสำคัญในการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
 > แจ้งทุกโรงเรียนให้ปริ้นบัตรแข่งขันในวันที่ 4 ก.ย.  2560 เป็นต้นไป 

>  ประกาศแจ้งกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
> แจ้งทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมขับร้องเพลงทุกประเภทกิจกรรม  ศูนย์การแข่งขัน ขอ งดการปริ้นเอกสารเนื้อเพลงให้กับโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน โรงเรียนที่เข้าแข่งขันต้องนำมาเอง
​ ศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร)
 > ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกโรงเรียนนำคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแข่งขันทุกกิจกรรม
> หัวข้อที่ใช้การแข่งขัน 


​ ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม)

> โรงเรียนที่จะสมัครแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ทั้งสองประเภท  นำส่งรูปเล่มโครงงาน จำนวน 6 เล่ม ของแต่ละประเภท  ได้ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560 ในเวลาราชการ  ณ  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  หากเลยเวลาที่กำหนดคณะกรรมการไม่อ่านผลงานและไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมนำเสนอแผงโครงงาน ในวันที่ 5 กันยายน 2560  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-5461293  , 086-3919396)   ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
 

​  ​ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์  (โรงเรียนวัดเขียนเขต)

> โรงเรียนที่จะสมัครแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ นำส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่ม ของแต่ละประเภทตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม  - วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 (ก่อนเวลา 12.00 น. ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560) ส่งได้ทุกวันที่อาคารสำนักงานฝ่ายวิชาการชั้น 2 โรงเรียนวัดเขียนเขต หากเลยเวลากำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02 5331119 , 089-2208282    ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560
 

​ ศูนย์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (โรงเรียนวัดเขียนเขต)

1. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทอัตราร่อนและร่อนนาน
2. การแข่งขันเครื่อง ประเภทเดินตาม

 

​ ศูนย์การแข่งขันภาษาไทย (โรงเรียนวัดลาดสนุ่น)

> สรุปประเด็นการแข่งขัน
 

ตารางการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
smileyระดับเขตพื้นที่ smiley

วันที่ แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ตั้งศูนย์
วันที่ 5 ก.ย. 2560 ปฐมวัย ร.ร.ธัญญสิทธิศิลป์
วันที่ 5 ก.ย.2560 คณิตศาสตร์ ร.ร.ชุมชนวัดพิชิตฯ
วันที่ 6 ก.ย.2560 ภาษาไทย ร.ร.วัดลาดสนุ่น
วันที่ 7 ก.ย.2560 วิทยาศาสตร์ (ประถม) ร.ร.วัดเขียนเขต
วันที่ 8 ก.ย.2560 วิทยาศาสตร์ (ขยายโอกาส) ร.ร.วัดเขียนเขต
วันที่ 9 ก.ย.2560 ภาษาต่างประเทศ ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
วันที่ 11 ก.ย.2560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร.ร.ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
วันที่ 11 ก.ย.2560 สุขศึกษา ร.ร.วัดแสงสรรค์
วันที่ 12 ก.ย.2560 คอมพิวเตอร์ ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
วันที่ 13 ก.ย.2560 การงานอาชีพ,หุ่นยนต์ ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
วันที่ 14 ก.ย. 2560 สังคมศึกษา ร.ร.วัดทศทิศ
วันที่ 14 ก.ย.2560 การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ร.ร.วัดอัยยิการาม
วันที่ 15 ก.ย.2560 ศิลปะ ร.ร.วัดอัยยิการาม

smiley ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน smiley

 

-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  วันที่ 1 กันยายน 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ วันที่ 1-3 กันยายน 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 5 - 16 ก.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังจบการแข่งขัน
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พ.ย.-8 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธ.ค. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธ.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธ.ค.  2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 ม.ค. 2561
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                                          หลังจบการแข่งขัน