ชื่อเรื่อง                      

                             

ผู้ประเมินโครงการ         

ตำแหน่ง                 

สถานศึกษา  

           

          

ปีการศึกษา                 .

 
รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model

นายวงษ์เดือน ทองคำ

รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป.ปทุมธานี เขต 2

2560

thumbnail line 1528687755148 

 

บทคัดย่อ

                            รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model การรายงานผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 2) ประเมินความพึงพอใจในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 341 คนโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 73 คน  2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 152 คน 4) นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 102 คน (ยกเว้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เนื่องจากซึ่งยังวิเคราะห์ข้อคำถามได้ไม่ชัดเจน)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการศึกษา พบว่า

               1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปรากฏว่า ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแบ่งตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้

                    1.1) ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินระดับการปฏิบัติอยู่ใน ระดับมาก

                    1.2) ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าโดยภาพรวมมีผลการประเมินระดับการปฏิบัติอยู่ใน ระดับมาก

                    1.3) ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ด้านกระบวนการ พบว่าโดยภาพรวมมีผลการประเมินระดับการปฏิบัติอยู่ใน ระดับมาก

                    1.4) ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีผลการประเมินระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

                2) ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก