banner

 เว็บไซต์ : การแข่งขันระดับประถมศึกษา สพป.
เว็บไซต์ : การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา สพม.

ตารางการแข่งขัน

1

หมายเหตุ

     1 คณะกรรมการจะดำเนินการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน และประกาศให้ทราบ

     2 กำหนดเวลาเริ่มการแข่งขันอาจมีการเลื่อนเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ตามเวลาการแข่งขันจริงในวันแข่งขัน

     3 ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนทุกคน ทุกกิจกรรม รายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันพร้อมนำเอกสารหลักฐานการแสดงตน(ถ้ามี)มอบให้กรรมการรับรายงานตัว ณ เวที ในวันแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน 1 ชั่วโมง

     4 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวต่อกรรมการกำกับเวทีด้านหลังเวทีก่อนขึ้นเวที ขณะที่ชุดแสดงก่อนลำดับที่ของตนกำลังแสดงบนเวที 2 ลำดับ

     5 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ให้ส่งรูปเล่มการสร้างสรรค์การแสดง จำนวน 5 ชุด มาที่คุณประภาพรรณ วุฒิเอก สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

ลำดับการแข่งขันสาระนาฎศิลป์

 

ลำดับการแข่งขันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ ID รายการแข่งขัน
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

 

ลำดับการแข่งขันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่ ID รายการแข่งขัน
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

 

แผนที่การเดินทาง เซียร์รังสิต

mapzeerran o