service1

1. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

การขอหนงสอรบรองเงนเดอน ผรบบำนาญ 001การขอหนงสอรบรองบำเหนจคำประกน ผรบบำนาญ 001

 

2. กลุ่มนโยบายและแผน

Slideไไไ1Slideไไไ2

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4

 

4. กลุ่มอำนวยการ

การขอหนงสอยนยอมการหกเงนเดอน

 

5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

p5 1

p5 2

 

6. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

destfilename 0
destfilename 1
destfilename 2

7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)

itec

7. กลุ่มตรวจสอบภายใน