คมอ

เรื่อง/กระบวนงาน

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

     

    ดาวน์โหลดเอกสาร

1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ดาวน์โหลดเอกสาร

2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล

(กรณีไม่เกิน 50 คน)

ดาวน์โหลดเอกสาร

4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล

(กรณีตั้งแต่ 50   คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)

ดาวน์โหลดเอกสาร

5. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน

(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)

ดาวน์โหลดเอกสาร

6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน

(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)

ดาวน์โหลดเอกสาร

7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน

(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่ 50   คนแต่ไม่เกิน 100 คน)

ดาวน์โหลดเอกสาร