เมนคมอปฏบตงาน

๑.กลุ่มอำนวยการ  <<คู่มือจาก  สพฐ

          -  คู่มือมาตรฐานเขต

          -  คู่มืองานสารบัญ

          -  คู่มืองานประชาสัมพันธ์

          -  คู่มืองานประชุม

          -  คู่มืองานอาคารสถานที่

          -  คู่มืองานสวัสดิการและสวัสดิภาพ

 

๒.กลุ่มนโยบายและแผน <<คู่มือจาก  สพฐ.  

          - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน วิเคราะห์งบประมาณ ของนาง เสมอใจ  ธิไชย

          - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน  วิเคราะห์งบประมาณ ของนางกรรณิกา  เถาปฐม   

          - คู่มือการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล ของนาง อรณิช ลีลาไว

          - คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน  ของนายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์

 

๓.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  <<คู่มือจาก  สพฐ

คู่มือการปฏิบัติงานเอกสารหลักฐานการศึกษา หลักสูตรแกนกลาง 2551

-  คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว

-   คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎหรือไม่มีสัญชาติไทย

-  คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา

แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน

 

๔.กลุ่มบริหารงานบุคคล  <<คู่มือจาก  สพฐ  

คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม    ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

คู่มือการปฏิบัติงาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง

- คู่มือการปฏิบัติงาน การลาออกจากราชการ

- คู่มือการปฏิบัติงาน การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือการปฏิบัติงาน การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

คู่มือการปฏิบัติงาน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คู่มือการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครู ละบุคลากรทางการศึกษา

- คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- คู่มือการปฏิบัติงาน งานรับโอนเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- คู่มือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

   << 17 >>>>      << 21 >>     << วฐ1-3 >>

 

๕. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

          - คู่มือครูกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

          - คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตไปต่างประเทศ

 

๖.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  <<คู่มือจาก สพฐ.

การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา

การเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การถอนค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา

การปฏิบัติงานการจัดจ้าง

การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง

 

๗.กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  <<คู่มือจาก สพฐ.

คู่มือการปฏิบัติงาน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 - คู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการปฏิบัติงาน การวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบ และประเมินผลระบดับชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

๘.หน่วยตรวจสอบภายใน  <<คู่มือจาก สพฐ.

          คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

          - ขั้นตอนการให้บริการงานตรวจสอบภายใน

          - แผนผังการปฏิบัติงาน

 

๙. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

 - คู่มือกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารคู่มือกลุ่มส่งเสริมทางไกล

คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และระบบอินเทอร์เน็ต

 - คู่มือปฏิบัติงาน งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์

คู่มือปฏิบัติงาน งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าที่ ร้อยตรี นันทเดช โชคถาวร

- แจ้งปัญหา  DLTV

 

 

๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี

 การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์