b 14

 

ปฏิญญาเขตสุจริ

 

ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน

 

1.ประกาศเจตจำนงสุจริต สพฐ. 

  

2.ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประจำปี 2561

  

3.ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประจำปี 2562  

  

4.ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประจำปี 2563  click

 

5.ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนง

 

6.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2562 click

 

วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 

1.คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง click

 

2.บันทึกเชิญคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม click

 

3.รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง click

 

4.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2561 click

 

5.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562 click

 

6.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต click

 

  

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

1.แผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559-2563 click

 

2.แผนปฏบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 click

 

3.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561  click

 

4. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 click

 

5.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2562 click

 

6.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส click

 

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

 

1.มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ click

 

2.มาตรการในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม click

 

3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง click

 

4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต click

 

5.มาตรการป้องกันการรับสินบน click

 

6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม click

 

7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ click

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล click

 

2.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล click

 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล click

 

4.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต click

 

5.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

6.แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องเรื่องร้องเรียนการทุจริต click

 

7.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2561 click

 

8.มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต click

 

 

 

การมีส่วนร่วม

 

1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม click 

2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร click 

3. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร click 

 

 

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561

 

สถิติการให้บริการของ สพป.ปทุมธานี เขต 2

  •  


b 16