ตัวบ่งชี้ที่ ๑การบริหารจัดการที่ดี
                         (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายวินัย  ยงเขตรการณ์)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
                        (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายวิรุฬ แสงงาม)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
                         (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายวินัย  ยงเขตรการณ์)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
                         (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายพงษ์เพชร เพชรนิล)

 
          ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ
                         (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายสมเกียรติ ชิดไธสง)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ
                        (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
                        (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายรังสรรค์ อินทพันธ์)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
                        (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายวิรุฬ แสงงาม)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
                        (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายวินัย   ยงเขตรการณ์)

 
          ตัวบ่งชี้ที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้
                         (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายวิรุฬ แสงงาม)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
                         (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายพงษ์เพชร เพชรนิล)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
                         (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายสมเกียรติ ชิดไธสง)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
                         (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายสมเกียรติ ชิดไธสง)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
                         (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายสมเกียรติ ชิดไธสง)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
                         (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายพงษ์เพชร เพชรนิล)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
                         (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายวริทธิ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต)

          ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
                         (ผู้กำกับ/ผู้ดูแล : นายวิรุฬ แสงงาม)