การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2


คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2019)

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปี 2562

ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2562

คำปฏิญญาเขตสุจริต

 

O1. โครงสร้างองค์กร
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่
O4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5. ข้อมูลการติดต่อ
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์
O8. Q&A
O9. Social Network  
O10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14. มาตรฐานการให้บริการ
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปีพ.ศ.2561
O17. E–Service (Smart office)
O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
O19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562
O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประจำปี พ.ศ.2561
O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
O43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
O44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
O46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

ptt2 3