รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ข้อมูล
เว็บไซต์โรงเรียน
1013020008 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร เปิดดูข้อมูล http://www.cptw.ac.th/
1013020001 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม เปิดดูข้อมูล http://www.pichitschool.ac.th/wifi/
1013020007 โรงเรียนทองพูลอุทิศ เปิดดูข้อมูล http://tp.siamschool.info/
1013020009 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ เปิดดูข้อมูล http://www.thanyasith.ac.th/web/data/
1013020005 โรงเรียนวัดขุมแก้ว เปิดดูข้อมูล http://www.kk.thaischoolict.com/
1013020004 โรงเรียนวัดเขียนเขต เปิดดูข้อมูล http://www.wkkschool.ac.th/
1013020010 โรงเรียนวัดนาบุญ เปิดดูข้อมูล https://sites.google.com/site/watnaboon/
1013020003 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม เปิดดูข้อมูล http://www.thai-school.net/mjschool
1013020002 โรงเรียนวัดสระบัว เปิดดูข้อมูล http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1013270062
1013020006 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ เปิดดูข้อมูล http://www.sangsan.ac.th/
1013020011 โรงเรียนอัยยิการาม เปิดดูข้อมูล http://www.aiyika.ac.th/