รายงานฐานะการเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน เมษายน     2562  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มีนาคม       2562  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กุมภาพันธ์   2562  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มกราคม      2562  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน ธันวาคม       2561  อกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน พฤศจิกายน  2561  อกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน ตุลาคม         2561  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กันยายน       2561  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน สิงหาคม       2561  กสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มิถุนายน       2561  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง เดือน พฤษภาคม    2561 เอกสารแน

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน เมษายน        2561  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มีนาคม         2561   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กุมภาพันธ์     2561   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มกราคม        2561   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน ธันวาคม        2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กันยายน        2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน สิงหาคม        2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กรกฎาคม      2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มิถุนายน        2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน พฤษภาคม     2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน เมษายน         2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มีนาคม           2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กุมภาพันธ์       2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มกราคม       2560  เอกสารแนบ